biuro@totalnareklama.pl
882 921 041, 505 439 624

Kwestie prawne dotyczące montażu reklam

Montaż reklam w miejscach publicznych nie odbywa się w dowolny sposób. Istnieją stosowne przepisy, które regulują to, jak reklamodawcy mogą umieszczać swoje reklamy w przestrzeni publicznej, na budynkach czy przy drogach. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa ogólnokrajowego, jak i tego lokalnego.
Jakich przepisów należy przestrzegać?

Jeśli chodzi o prawo obowiązujące na terenie całej Polski, to reklamodawca musi przede wszystkim przestrzegać przepisów zawartych w ustawie o drogach publicznych oraz Prawa Budowlanego. Do tego sposób reklamowania się nie może łamać przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy z 2015 roku, która wprowadza zmiany w niektórych aktach w związku ze wzmocnieniem narzędzi o ochronie krajobrazu.

Na szczeblu lokalnym

Sposób i miejsce zamieszczania reklam zależą również od decyzji podejmowanych przez samorządy. Należy zwrócić uwagę na miejscowe prawo i plany zagospodarowania przestrzeni, a także uchwały i zarządzenia wydane przez miejscowe władze. Te dokumenty regulują zamieszczanie reklam w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej w obrębie danej jednostki terytorialnej.

Do czego upoważnione są samorządy?

Wspomniana wcześniej ustawa krajobrazowa z 2015 roku upoważniła władze terytorialne do decydowania w sprawie kształtowania wyglądu zabudowy na danym obszarze. Od decyzji rady gminy zależy rozmieszczenie małej architektury, w tym również nośników reklamowych, takich jak tablice i urządzenia reklamowe. Takie elementy mogą również zostać zakazane w obrębie danej przestrzeni. Gmina decyduje o wprowadzeniu opłat reklamowych, a także o usunięciu reklamy z danego obszaru. Dlatego jeśli chcemy reklamować się na danym terenie – najpierw sprawdźmy stosowne przepisy gminne.

Reklamowanie się na budynku

Umieszczenie reklam na budynku nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, z wyjątkiem jednego przypadku – gdy dana reklama ma pojawić się na powierzchni zabytku. Wówczas należy również uzyskać zgodę konserwatora zabytków. W każdym pozostałym przypadku trzeba jedynie zgłosić się do odpowiedniego organu architektoniczno-budowlanego – starosty, wojewody lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Reklama w pasie drogowym

Montaż tablicy reklamowej na terenie przylegającym do drogi publicznej wymaga zgody zarządcy drogi, a następnie zgłoszenia się do terytorialnie przypisanego organu architektoniczno-budowlanego. Jeśli jest to reklama świetlna lub podświetlana, umiejscowiona poza terenem zabudowanym, to zgodnie z ustawą o ruchu drogowym wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pewnie ograniczenia dotyczą również tablic LED.

Comments are closed.

error: Content is protected !!