Totalna Reklama - Agencja Reklamy Warszawa

ZADZWOŃ DO NAS

+48 505 439 624

Wyślij wiadomość

biuro@totalnareklama.pl

Godziny otwarcia

Pon. – Pt.: 09:00 – 17:00

Warunki składania zamówień

Home » Warunki składania zamówień

Warunki składania zamówień

1. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po ustaleniu wszelkich szczegółów takich jak: model i rozmiar odzieży, kolorystyka haftu, wydruku DTF, DTG, Flex, rozmiar wzoru i jego umiejscowienie.

2. Towar zamawiany jest po dokonaniu przez klienta przedpłaty; zlecenie jest realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie.

3. Termin realizacji jest indywidualny dla każdego zlecenia i liczony od chwili dostawy towaru i zatwierdzenia prób haftów. Termin realizacji liczony jest w dniach roboczych i może się opóźnić maksymalnie do 7 dni bez podania przyczyny. Totalna Reklama Sp. z.o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni roboczych.

4. Próba haftu wykonywana jest na towarze klienta. Klient zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo 1 sztukę w przypadku odzieży, a w przypadku czapek z daszkiem 3 sztuki. Ma to na celu określenie możliwości wykonania zlecenia. Jeśli próba ukaże wady dostarczonego produktu, co będzie skutkowało niezrealizowaniem zlecenia, klient zobowiązany jest pokryć koszty wykonania próby.

5. W przypadku powierzenia odzieży lub wykrojów do znakowania, klient zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie towaru maksymalnie odzwierciedlające jego rzeczywisty rozmiar, posegregować na rodzaje, rozmiary oraz oznaczyć jedną sztukę z rozmiaru w miejscu, gdzie wykonane ma zostać znakowanie. Jeżeli jeden z wymienionych czynników nie zostanie poprawnie zrealizowany przez klienta, odpowiedzialność Totalna Reklama Sp. z o.o. za ewentualne odstępstwa w zakresie znakowania jest wyłączona.

6. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia lub jego modyfikacji.

7. Po akceptacji zamówienia nie ma możliwości zmian w projekcie.

8. Totalna Reklama Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane brakami towaru lub materiałów do haftu (nici, flizeliny itp.), niezależnymi od Totalna Reklama Sp. z.o.o. (braki w hurtowniach, zatrzymanie towaru na granicy etc.).

9. Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@totalnareklama.pl. Zamówienia telefoniczne wymagają potwierdzenia pisemnego.

Płatności

1. Klient zobowiązany do dokonania przedpłaty za zamówiony towar.

2. W przypadku rezygnacji z zamówionego towaru Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Totalna Reklama sp. z o.o. w związku z realizacją zamówienia – do dnia rezygnacji z zamówienia.

3. Klienci posiadający historię trzech opłaconych w terminie faktur mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności w razie złożenia kolejnych zamówień.

Warunki odbioru zamówień

1. Totalna Reklama Sp. z o.o. informuje klienta telefonicznie lub mailowo o zakończeniu zlecenia. Odbiór odbywa się osobiście lub za pośrednictwem firmy przewozowej.

2. Klient przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

3. Totalna Reklama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, leżące po stronie firmy kurierskiej.

4. Wybierając odbiór osobisty klient zobowiązuje się odebrać towar w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zrealizowanym zleceniu. Zamówienia nieodebrane w tym terminie będą wysyłane na koszt klienta, na adres wskazany w fakturze VAT.

5. Totalna Reklama Sp. z o.o. nie wysyła zamówień za pobraniem.

6. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne wydarzenia lub sytuacje ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

Zasady wyceny haftów

1. Wyceny wykonywane są wyłącznie drogą mailową na podstawie grafiki przesłanej przez klienta. Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje klienta do wykonania usługi w Totalna Reklama Sp. z.o.o.

2. Grafika do wyceny powinna być przesłana w formie wektorowej (pliki PDF, CDR, EPS, AI). Jeśli klient nie posiada grafiki w takim formacie, dopuszczalne są mapy bitowe o wysokiej rozdzielczości (pliki JPEG, PNG, BMP). Klient składając zamówienie deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do projektu graficznego, który przesyła do Totalna Reklama Sp. z.o.o., za co ponosi pełną odpowiedzialność. Totalna Reklama Sp. z.o.o. nie weryfikuje deklaracji klienta, uznając ją za prawdziwą.

3. Wycena jest ważna 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

4. Totalna Reklama Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny realizacji zamówienia względem ceny podanej w wycenie. Przyczyna zmiany będzie podana klientowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia. Zmiana cen może nastąpić wyłącznie przed opłaceniem zamówienia.

5. W zamówieniu, które zostało opłacone ceny nie mogą ulec zmianie.

 

Zasady projektowania wzorów

1. Grafika do przygotowania wzoru powinna być przesłana w formie wektorowej (pliki PDF, CDR, EPS, AI). Jeśli klient nie posiada grafiki w takim formacie, dopuszczalne są mapy bitowe o wysokiej rozdzielczości (pliki JPEG, PNG, BMP).

2. Klient zobowiązany jest do określenia rozmiaru zdobienia, oraz rodzaju materiału, na którym ma być wykonane. Totalna Reklama Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia pracy nad programem hafciarskim dopiero po dokonaniu przez klienta przedpłaty za dany program. Po akceptacji próby haftu, zmiana rozmiaru haftu możliwa jest maksymalnie do 10% w stosunku do rozmiaru podanego przez klienta przed rozpoczęciem zlecenia. Większe zmiany w rozmiarze znakowania wiążą się z dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie. Klient płaci za program jednorazowo. W przypadku przyszłych zamówień wykorzystujących dany program, klient zwolniony jest z opłaty za program. Programy mogą być udostępniane klientowi jedynie w formie nieedytowalnego pliku wykonawczego .DST.

Zasady składania reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od chwili odebrania towaru.

2. Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną i powinny zawierać pełen opis powodu reklamacji.

3. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku dużych odstępstw w umiejscowieniu haftu lub niewłaściwego koloru towaru lub haftu.

4. Reklamacji nie podlega brak zgodności kolorów haftu z obrazem ekranowym.

5. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

6. W przypadku powierzania towaru klienta do oznakowania, Totalna Reklama Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 5 szt. (10 szt. w przypadku czapek z daszkiem), jeśli wielkość zamówienia nie przekracza 100 sztuk, oraz 5% (10% w przypadku czapek z daszkiem) z łącznej liczby sztuk, jeśli zamówienie przekracza 100 sztuk, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Brakujące sztuki winny być uzupełnione przez klienta.

7. Totalna Reklama Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru wynikłe w procesie produkcyjnym (uszkodzenia spowodowane awarią maszyny lub jej elementu składowego).

8. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego znakowania na odzieży w przypadku, gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany haft, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

9. Reklamowany towar jest przyjmowany wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. w takiej, jaką posiadał opuszczając siedzibę Totalna Reklama Sp. z o.o. Towar nie może nosić śladów żadnych przeróbek, czy też użytkowania. Nie może także posiadać żadnych dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych oznaczeń.

10. Towar, który w jakikolwiek sposób został przetworzony nie podlega reklamacji i jego zwrot nie jest akceptowany. Totalna Reklama Sp. z o.o. nie uznaje odstępstw od w/w reguły.

11. Po zbyciu przez klienta towaru na jakiejkolwiek podstawie kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady towaru lub usługi zostaje przeniesiona na klienta. Za sprawdzenie towaru lub wykonanych na towarze usług przed przekazaniem go dalszym odbiorcom odpowiedzialność spoczywa na kliencie. 4 Powyższe dotyczy również towaru poddanego dalszym obróbkom. Totalna Reklama Sp. z.o.o. nie przyjmuje zwrotów towaru w jakikolwiek sposób przerobionego.

12. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności na rzecz Totalna Reklama Sp. z o.o. należnego jej wynagrodzenia, ani nie stanowią podstawy do wstrzymania się z jakąkolwiek płatnością należną Totalna Reklama Sp. z.o.o., chyba że Totalna Reklama Sp. z o.o. wyrazi na powyższe zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

1. Klient składający zamówienia w Totalna Reklama Sp. z o.o. oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Klienci mogą kontaktować się z Totalna Reklama Sp. z o.o. w następujący sposób: a) telefonicznie pod numerami: 505 439 624 b) e-mailem na adres: biuro@totalnareklama.pl c) w formie pisemnej na adres: Totalna Reklama Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach 05-082, ul. Osiedlowa 90

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Totalna Reklama Sp. z o.o.: www.totalnareklama.pl.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.

Zmiana koloru samochodu

Zmiana koloru samochodu

Zmień kolor samochodu za pomocą foli ochronnej w przystępnej cenie.

Reklama na samochodach osobowych - Folia ochronna

Reklama na samochodzie osobowym

Umieść reklamę na samochodzie osobowym za pomocą foli, która dodatkowo będzie chronić Twój samochód.

Samochody dostawcze małe

Reklama na samochodzie dostawczym małym

Umieść reklamę na samochodzie dostawczym (małym) za pomocą foli, która dodatkowo będzie chronić Twój samochód.

Samochody dostawcze małe

Reklama na samochodzie dostawczym średnim

Umieść reklamę na samochodzie dostawczym (średnim) za pomocą foli, która dodatkowo będzie chronić Twój samochód.

Samochody dostawcze małe

Reklama na samochodzie dostawczym dużym

Umieść reklamę na samochodzie dostawczym (dużym) za pomocą foli, która dodatkowo będzie chronić Twój samochód.

Samochody dostawcze małe

Reklama na kontenerach

Umieść reklamę na samochodzie kontenerze za pomocą foli, która dodatkowo będzie go chronić przed porysowaniem.

Samochody dostawcze małe

Reklama na samochodzie ciężarowym

Umieść reklamę na samochodzie ciężarowym (TIR) za pomocą foli, która dodatkowo będzie chronić Twój samochód.

Samochody dostawcze małe

Reklama na autokarach

Umieść reklamę na autokarze za pomocą foli, która dodatkowo będzie chronić go przed porysowaniem.

Samochody dostawcze małe

Reklama na łodziach

Umieść reklamę na łodzi za pomocą foli, która dodatkowo będzie ją chronić przed porysowaniem.